Privacy Header

Privacy policy

Privacyverklaring Thoma Post Makelaars*

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@thomapost.nl.

Contact opnemen

Naam*

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via uw woonaccount, via een contactformulier die u plaatst of gegevens die nodig zijn ter uitvoering van de opdracht tot dienstverlening (bemiddelingsopdracht). Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Thoma Post Makelaars is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welk doeleinde ze worden gebruikt.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens een andere grondslag van toepassing zijn (artikel 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f AVG). Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Thoma Post Makelaars. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzenden van ons WIT Magazine, nieuwsbrief en e-mail notificaties;
– Het op de hoogte houden van actueel woning/nieuwbouwaanbod;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– U de mogelijkheid te bieden om projecten en woningen als favoriet te markeren;
– U de mogelijkheid te bieden om u digitaal in te schrijven op woningen/nieuwbouwprojecten;
– U de mogelijkheid te bieden een woning toe te wijzen;
– U de mogelijkheid te bieden om uw aankoopproces digitaal te volgen;
– Het in kaart brengen van uw interesses;
– Het opbouwen van een persoonlijk profiel voor het optimaliseren van de website zodat deze beter aansluit bij uw behoeftes;
– Inzicht te krijgen in de algemene ontwikkelingen in de markt;
– U zo goed mogelijk van dienst te zijn met betrekking tot de overeengekomen dienstverlening;
– Advisering en bemiddeling ten aanzien van hypotheken;
– Klantbeheer hypotheken;
– Voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit.

*) Deze privacyverklaring is van toepassing op diensten van Thoma Post Woningmakelaars, Thoma Post Bedrijfsmakelaars, Thoma van Dijk Siebelink Makelaars, Thoma Enning Makelaars, Thoma Sanders jr. Makelaars, Thoma van Bussel Makelaars en Thoma Post Hypotheken.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Voor een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens, bewaartermijnen en de verstrekking aan derden, wordt verwezen naar bijlage die u onderaan deze privacyverklaring kunt downloaden.

Woonaccount

Binnen de website heeft u de mogelijkheid een Woonaccount aan te maken. Binnen dit account heeft u de mogelijkheid uw persoonsgegevens te controleren, te corrigeren en te verwijderen. Ook heeft u hier de mogelijkheid in te zien met welke deelnemende makelaarskantoren en projectontwikkelaars uw gegevens gedeeld zijn.

Surf- en klikgedrag

Wij verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website. Daarbij gaat het in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt (bijvoorbeeld uw IP-adres). Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s u van onze website bezoekt, op welke koppelingen u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen
e-mail.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerst is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Datalekken (Artikel 33,34 AVG)

Van een datalek is sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Als er sprake is van een datalek, zal Thoma Post Makelaars zo spoedig mogelijk de juiste maatregelen nemen. Waaronder, indien nodig, melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en betrokkene. De AP is toezichthouder op het gebied van privacy.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij met uw toestemming of op grond van een overeenkomst verwerken.

Via uw Woonaccount heeft u inzage in uw persoonsgegevens zoals wij deze van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@thomapost.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek om een afspraak te maken.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier een PDF van het overzicht verwerkte persoonsgegevens