Ae20de7e5ff5304fa1cb06557c5be63d.jpeg

Bornerbroek – Muldersweg -ong

: 300.000,- Kosten koper

Beschrijving

Wilt u landelijk wonen met lekker veel ruimte? En is het een langgekoesterde wens om je eigen woning of bouwproject te realiseren? Dan is dit perceel aan de Muldersweg in Bornerbroek misschien wel hét begin van uw nieuwe woondroom.

De kavel is ruim van formaat en betreft circa 1000 m². Het bouwvlak van de kavel heeft een afmeting van 17m x 17m.

De locatie is bijzonder! U woont hier namelijk aan de rand van de bebouwde kom van het gezellige Bornerbroek. Omringd door prachtige natuur vindt u hier alle rust en ruimte, maar zijn ook de basisvoorzieningen zoals een supermarkt, sportvereniging, basisschool, winkels, openbaar vervoer en horecafaciliteiten op loop- of fietsafstand. Bornerbroek zelf is een prachtige uitvalsbasis voor fiets- en wandelliefhebbers. Loop bijvoorbeeld langs de beek ‘De Doorbraak’ die een ecologische verbinding vormt met de Sallandse Heuvelrug, fiets door het coulisselandschap of neem een duik in recreatieplas ‘Het Grasbroek’. Ook ten opzichte van steden als Almelo en Hengelo woont u hier gunstig. De dichtstbijzijnde uitvalsweg bevindt zich op slechts drie minuten rijden.

Bijzonderheden van het perceel:

– Perceeloppervlakte: ca. 1000 m²;
– Landelijke ligging, dus veel privacy;
– Verschillende faciliteiten op loop- of fietsafstand;
– Goede verbinding met uitvalswegen.

Betreft het perceel kadastraal bekend: Ambt Almelo, sectie O nummer 1844

Volgens het huidige bestemmingsplan (Muldersweg – Lange Voort Bornerbroek) van de gemeente Almelo is het volgende mogelijk (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl):

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Wonen in een woning, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
b. Tuinen en erven;
c. Voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water;
d. Erfontsluiting en parkeren;
Met de daarbij behorende gebouw, bijbehorende bouwwerken, overige bouwwerken, groenvoorzieningen, verhardingen, tuinafscheidingen en overige bijbehorende voorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Hoofdgebouwen
Binnen deze bestemming mogen hoofdgebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen;
a. hoofdgebouw, uitsluitend grondgebonden woningen, worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. Het aantal woningen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan één;
c. De afstand aan weerszijden van vrijstaande hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt minimaal 3 meter, tenzij door de bouwgrens anders is bepaald.;
d. de goothoogte van een bouwwerk bedraagt maximaal 3,30 meter;
e. de bouwhoogte van een bouwwerk bedraagt maximaal 9 meter;
4.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Binnen deze bestemming mogen bijbehorende bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de goot- en/of bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk bedraagt maximaal 4 meter, waarbij de goothoogte van het aangebouwde bijbehorende bouwwerk niet meer bedraagt dan de goothoogte van het hoofdgebouw;
b. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk bedraagt maximaal 5 meter, waarbij de goothoogte maximaal 3,30 meter bedraagt
c. voor vrijstaande woningen geldt dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 1,0 meter blijft; met dien verstande dat aan één zijde van de woning een strook van minimaal 3 meter tot een zijdelingse perceelsgrens vrij blijft van vergunning plichtige bouwwerken;
d. bijbehorende bouwwerken worden minstens 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd, dan wel minstens de afstand van de bestaande bijbehorende bouwwerken tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw indien deze minder bedraagt;
e. de gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal:
1. 75 m2;
2. 100 m2 voor percelen groter dan 500 m2;
3. 125 m2 voor percelen groter dan 1000 m2.
Met dien verstande dat:
f. Tenminste 50% van het bouwperceel dat buiten het bouwvlak is gelegen onbebouwd en onoverdekt blijft;
g. De oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken die op dat gedeelte van het bouwperceel zijn of worden gebouwd, waar het hoofdgebouw nog volgens het bepaalde in artikel 4.2.1 onder a. als hoofdgebouw vergroot kan worden, niet wordt gerekend tot de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken.
4.2.3 Overige bouwwerken
Binnen deze bestemming mogen overige bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. De bouwhoogte voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 1 meter;
b. De bouwhoogte bedraagt in de overige gevallen maximaal 2 meter.

4.3 Nadere eisen

a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de afmetingen en de plaatsing van de bebouwing ten behoeve van:
1. Een samenhangend straat- en bebouwingsgebied;
2. De verkeersveiligheid;
3. de milieusituatie;
4. de sociale veiligheid;
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzenden gronden.
b. Burgermeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit:
1. Ter voorkoming van een onevenredige verkeers- en parkeeroverlast;
2. Ter waarborging van de ruimtelijke en functionele structuur ter plaatse;
3. Ter voorkoming van het plaatsen van een reclamebord/naambord groter dan 0,5 m2.

4 Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Afwijken met betrekking tot bijbehorende bouwwerken
a. Burgermeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2:
1. onder a. voor een verhoging van de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk tot 1 m onder de nok van het hoofdgebouw;
2. onder b. voor een verhoging van de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tot 6,60 m;
3. onder d. voor de vermindering van de voorgeschreven afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw tot 1 meter;
4. onder d. en toestaan dat aangebouwde bijbehorende bouwwerken die voor de voorgevel van het hoofdgebouw én in het bouwvlak zijn gelegen, voor de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden uitgebreid, mits binnen het bouwvlak wordt gebouwd.
b. De vergunning als bedoeld in lid a. kan slechts verleend worden, wanneer:
1. De bebouwingskarakteristiek van de straat en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
2. Geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige structuur en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied;
3. Geen verkeersonveilige situaties ontstaan.
4.4.2 Afwijken met betrekking tot overige bouwwerken
a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.3 onder b. tot verhoging van de bouwhoogte tot maximaal 3 meter.
b. De vergunning als bedoeld in lid a. kan slechts verleend worden, indien:
1. De bebouwingskarakteristiek van de straat en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
2. Geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige structuur en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied;
3. Geen verkeersonveilige situaties ontstaan.

4.5 Specifieke gebruiksregels

a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van zelfstandige bewoning.
b. Het gebruik van ruimten van de woning en/of de vrijstaand bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. De woonfunctie blijft behouden;
2. het ondergeschikte medegebruik van de woning en/of de bijbehorende bouwwerken dient beperkt te blijven tot een ruimte (of ruimten) met een maximum totale bruto-vloeroppervlakte van 25% van de bruto-vloeroppervlakte van de woning en de vrijstaande bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 50 m²;
3. Het ondergeschikte medegebruik van de woning en/of de bijbehorende bouwwerken mag niet bestaan uit detailhandel (met uitzondering van kapsalons) en/of horeca en/of kinderopvang en/of prostitutie.
4. Er dient een directe relatie te bestaan tussen het aan huis verbonden (en uit te oefenen) beroep of bedrijf en de (hoofd)bewoner(s) van de woning;
5. De uitoefening van het aan huis verbonden beroep of bedrijf mag (naar verwachting) geen ernstige hinder voor het woonmilieu opleveren of afbreuk doen aan de beleving van de woonomgeving;
6. De uitoefening van het aan huis verbonden beroep of bedrijf mag er niet toe leiden dat er (naar verwachting) een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte ontstaat;
7. De bebouwingskarakteristiek van de straat en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken worden niet onevenredig aangetast;
8. Er wordt geen blijvende onevenredige afbreuk gedaan aan de stedenbouwkundige structuur en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied;
9. Er mogen geen verkeersonveilige situaties ontstaan.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.5 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Toon meer


Eigenschappen

Overdracht

 • Prijs : 300.000,- Kosten koper
 • Status Beschikbaar
 • Aanvaarding Direct

Woonoppervlakte & perceel

 • Perceel 1000 m2

Bouw

 • Huidig gebruik bouwgrond

Indeling


Locatie

 • Provincie: Overijssel
 • Plaats: Bornerbroek
 • Adres: Muldersweg
 • Postcode: 7627 LT

Buurtinformatie

Leeftijd van de buurtbewoners

 • 18% 0 - 15 jaar
 • 12% 15 - 25 jaar
 • 21% 25 - 45 jaar
 • 28% 45 - 65 jaar
 • 21% 65+ jaar

Huishoudens

 • 21% Eenpersoons
 • 45% Met kinderen
 • 33% Zonder kinderen

Koop / huur

 • NAN% Koop
 • NAN% Huur

Mannelijke buurtbewoners

1.020

Vrouwelijke buurtbewoners

1.000

Inwoners Bornerbroek

Onbekend

Inwoners Bornerbroek

Onbekend

Auto’s

NAN per huishouden

Gemiddelde vraagprijs

Onbekend


Plattegrond


Ons proces in 6 stappen

Wij staan je graag bij gedurende het hele aankoopproces van je nieuwe huis en geven je de extra persoonlijke aandacht die jij verdient!

1

Icon Stap 1

Wil je dit huis graag fysiek bekijken? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging.

2

Icon Stap 2

Tijdens de bezichtiging kun je al jouw vragen over het huis stellen aan de makelaar, zodat je daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

3

Icon Stap 3

Zie jij jezelf hier al wonen? Breng dan een bod uit op het huis.

4

Icon Stap 4

Word je bod geaccepteerd, dan ga je - nadat de bedenktijd verstreken is - de hypotheek regelen.

5

Icon Stap 5

Zodra de hypotheek akkoord is word je op de hoogte gebracht van het goede nieuws en ben je klaar om naar de notaris te gaan.

6

Icon Stap 6

Bij de notaris onderteken je alle belangrijke documenten en daarna vindt de sleuteloverdracht plaats. Het verhuizen kan beginnen!


Ae20de7e5ff5304fa1cb06557c5be63d.jpeg Thomapost Brochure

Download deze brochure

Je kunt onze brochure van dit object ook download en zo alles eens rustig op je gemak doorlezen en bekijken. Vul hieronder je e-mailadres in en klik op de button zodat het downloaden kan starten.

Bekijk brochure


Geïnteresseerd in dit object?

Plan een bezichtiging

Naam*
Privacy statement*


Ons aanbod in de buurt


Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woonwensen

Thoma Post Woonwensen

Blijf op de hoogte van ons aanbod en nieuwbouwprojecten.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2022? Bekijk onze tips.

Lees meer.