Actievoorwaarden dinerbon Zuidbroek

Geschreven door: Silke Leferink

Op:  

Tags: Woningmakelaardij

In: Algemeen

Actievoorwaarden

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie en kansspel ‘Krijg een dinerbon van 50,- euro bij een waardebepaling in de wijk Zuidbroek van Thoma Post Makelaars Apeldoorn.’ (hierna: ‘Actie’) en eventuele medeorganisatoren.

Artikel 1.     Definities
1.1.    Actie: de (spel- of win-)actie van Thoma Post Makelaars Apeldoorn waaraan Deelnemer kan deelnemen om de door Thoma Post Makelaars Apeldoorn geselecteerde prijzen te winnen.
1.2.    Actieperiode: de Actie duurt van 28-10-2021 tot 31-12-2021
1.3.    Actievoorwaarden: deze actie- en spelvoorwaarden die van toepassing zijn op de door Thoma Post Makelaars Apeldoorn (mede) georganiseerde Actie.
1.4.    Deelnemer: deelnemer aan de Actie, zijnde een natuurlijke persoon die woonachtig is in Nederland.

Artikel 2.     Deelname aan Actie
2.1.    Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden.
2.2.    Deelname staat gedurende de Actieperiode open voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Deelnemers onder de 18 jaar hebben altijd toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Indien achteraf blijkt dat u als Deelnemer geen toestemming heeft van uw ouders kan u worden uitgesloten van (verdere) deelname.
2.3.    Deelname aan de ‘Actie’ geschiedt volgens de voorgeschreven procedure zoals aangekondigd bij de Actie en op de specifieke Actiewebsite te lezen is. Voor deelname aan de Actie kan het vereist zijn om adequate voorzieningen (bijv. telecommunicatievoorzieningen zoals internet) te hebben, of vooraf bepaalde handelingen te verrichten zoals het invoeren van gegevens: naam, een geldig e-mailadres en postadres. Deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens juist, geldig en volledig zijn.
2.4.    Deelname aan de ‘Actie’ is gratis tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de Actie. Voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met de Actie is Thoma Post Makelaars Apeldoorn niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
2.5.    De gegevens die u bij deelname aan de Actie verstrekt worden door Thoma Post Makelaars Apeldoorn zorgvuldig behandeld conform de toepasselijke privacywetgeving.
2.6.    Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn: werknemers van Thoma Post Makelaars Apeldoorn en ingeschakelde derden die ten behoeve van Thoma Post Makelaars Apeldoorn aan de Actie werken.
2.7.    Hero heeft het recht deelname aan de Actie te (doen) controleren op naleving van de Actievoorwaarden. Bij (vermeende) misbruik of fraude behoudt Hero zich het recht om een deelname te diskwalificeren of te weren.

Artikel 3.     Prijzen
3.1.    Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen vanThoma Post Makelaars Apeldoorn.
3.2.    Met deelname aan de Actie kunnen uitsluitend de prijzen gewonnen worden zoals aangekondigd bij de Actie. Er kunnen geen andere voordelen verkregen worden.
3.3.    Prijzen zijn nimmer in te ruilen voor contant, giraal geld of andere prijzen. Ook kunnen prijzen niet in een winkel of bij een retailer worden ingewisseld of gebruikt worden voor het verkrijgen van andere voordelen dan de prijzen zoals aangekondigd bij de Actie.
3.4.    Prijzen kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon, noch zijn eventuele behaalde scores samen te voegen.

Artikel 4.    Uitreiking
4.1.   De eerste 15 aanvragen voor een waardebepaling krijgen een dinerbon cadeau. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.2.    Uitsluitend Deelnemers die gedurende de Actieperiode op de voorgeschreven wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en geselecteerd zijn hebben recht op een prijs die bij de Actie behoort.
4.3.    Indien bij een Actie meerdere identieke prijzen uitgekeerd kunnen worden, dan keert Hero één prijs uit per natuurlijke persoon.
4.4.    Prijswinnaars zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 3 weken na de beëindiging van de Actie via de opgegeven contactgegevens de hoogte worden gesteld van hun gewonnen prijs.
4.5.    Indien een prijs een goed is dan worden ze verstuurd naar het opgegeven adres. De prijs wordt ontvangen in de staat zoals ze op moment van ontvangst verkeert. Thoma Post Makelaars Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor gebreken en/of beschadigingen aan de prijs.

Artikel 5.     Wijziging en beëindiging
5.1.    U kunt zich altijd terugtrekken en afmelden van (verdere) deelname aan de Actie. Bij afmelding of terugtrekking worden uw gegevens verwijderd.
5.2.   Thoma Post Makelaars Apeldoorn behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de inhoud van de Actie, de voordelen, de prijzen en Actievoorwaarden.
5.3.    Tevens behoudt Thoma Post Makelaars Apeldoorn zich het recht voor de Actie te beëindigen. Hero is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van de Actie.

Artikel 6.     Overmacht en aansprakelijkheid
6.1.    In geval van overmacht is Thoma Post Makelaars Apeldoorn gerechtigd de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en daarbij tevens de prijsuitreiking te (doen) annuleren, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.
6.2.   Thoma Post Makelaars Apeldoorn is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van of verband houdt met deelname aan de ‘Actie’. In het bijzonder is Thoma Post Makelaars Apeldoorn niet aansprakelijk voor schade die verband houden met of het gevolg zijn van: beëindiging of wijziging van de ‘Actie’; typ- of drukfouten in voorwaarden, aanbiedingen, acties van Thoma Post Makelaars Apeldoorn; fouten of gebreken in hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de website.
6.3.    Indien Deelnemer ten onrechte een prijs is onthouden dan zal de aansprakelijkheid van Thoma Post Makelaars Apeldoorn beperkt zijn het alsnog verstrekken van een (vervangende) prijs.

Artikel 7.    Overige
7.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten rondom de Actie berusten en blijven berusten bij Thoma Post Makelaars Apeldoorn en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Actie van Thoma Post Makelaars ApeldoornThoma Post Makelaars Apeldoorn geheel of gedeeltelijk te reproduceren.
7.2.    Deze Actie is conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2021. Thoma Post Makelaars Apeldoorn handelt altijd conform hetgeen bepaald is in de vorengenoemde Gedragscode.
7.3.    Deelnemer, zijnde een winnaar, gaat ermee akkoord dat Thoma Post Makelaars Apeldoorn voor promotionele doeleinden de gegevens van Deelnemer kan gebruiken. Tevens toont Deelnemer zich bereid mee te werken aan promotionele activiteiten rondom de Actie van Thoma Post Makelaars Apeldoorn. Medewerking en gebruik van gegevens van Deelnemer geeft geen recht op een (financiële) vergoeding.
7.4.    Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze Actievoorwaarden of Actie zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
7.6.    Indien en voor zover enige bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Actievoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

Dit artikel delen?

Meer over ons

Thumb Vacatures

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Geef jouw carrière een boost bij Thoma Post Makelaars.

Lees meer.

Thumb Woontrends

Woon- en werktrends

Nieuwsgierig naar de woon- en werktrends voor 2024? Bekijk onze tips.

Lees meer.