Vorden – Dienstenweg ong, € 135,- v.o.n.

Status
Verkocht onder voorbehoud
Oppervlakte
1.028 m2
Bouwvorm
Niet van toepassing
Meer kenmerken >

LIGGING
Aan de entree van het bedrijventerrein Werkveld Oost gelegen bouwterrein ten behoeve van nieuw te bouwen bedrijfsruimte. De toekomstige eigenaar wordt tevens eigenaar van een aandeel in de naastgelegen mandelige zaak; te weten parkeerterrein en toegangswegen. Het bebouwingspercentrage van het bouwterrein bedraagt 60%. De maximale bouwhoogte bedraagt 9 meter.

OPPERVLAKTE
Nieuw te bouwen bedrijfsruimte 616 m².

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Vorden
Sectie : B
Nummer : 2578
Grootte : 1.028 m²

alsmede een aandeel in het mandelige zaak parkeerterrein:
Gemeente : Vorden
Sectie : B
Nummer : 2577
Grootte : 2.048 m²

PARKEERPLAATSEN
Op zowel eigen terrein als op het naastgelegen mandelige parkeerterrein.

BESTEMMING
Stedelijk gebied Bronckhorst gemeente Bronckhorst
bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 2016-03-31)

Artikel 6 Bedrijventerrein:
• 6.1 Bestemmingsomschrijving
• 6.2 Bouwregels
• 6.3 Nadere eisen
• 6.4 Afwijken van de bouwregels
• 6.5 Specifieke gebruiksregels
• 6.6 Afwijken van de gebruiksregels
6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen;
c. detailhandel;
d. kantoren;
e. telecommunicatiemast;
f. ontsluitingswegen;
g. voet- en fietspaden;
h. groenvoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen;
j. parkeervoorzieningen;
k. geluidswerende voorzieningen;
l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
één en ander met de bijbehorende voorzieningen en overeenkomstig de in 6.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.
6.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving
Voor de bestemming ‘Bedrijventerrein’ gelden de volgende regels:
a Bedrijfsactiviteiten
Binnen deze bestemming zijn uitsluitend bedrijven toegestaan voorzover deze voorkomen in categorie 1, 2, 3.1. en 3.2. van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede vergelijkbare bedrijven of bedrijven in een hogere milieucategorie na het verlenen van omgevingsvergunning op grond van 6.6.1, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie (nummer categorie)’ slechts bedrijven zijn toegestaan tot maximaal de aangegeven categorie;
2. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – metaalwerken’ een bedrijf in metaalwerken is toegestaan.
b Kantoren
Voor kantoren geldt het volgende:
1. binnen deze bestemming zijn uitsluitend ondergeschikte en niet-zelfstandige kantoren toegestaan;
2. in afwijking van het bepaalde onder 1 geldt dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ zelfstandige kantoren zijn toegestaan.

OPLEVERING
Per direct.

OMZETBELASTING
Partijen opteren wel voor een met BTW belaste levering.

De huidige eigenaar van het perceel heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan THOMA POST BEDRIJFSMAKELAARS. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Meer informatie over dit object

Vorden – Dienstenweg ong,

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 135,- v.o.n.
Status
Verkocht onder voorbehoud

Gebouw

Bouwvorm
Niet van toepassing
Perceel
1.028 m2
Bog in aanbouw
Nee
Liggingen
BEDRIJVENTERREIN